Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

Artikel 1 – Definities

1.1        In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

“BW”:

Het Burgerlijk Wetboek;

“CAPILEX”:

Heeft de betekenis die daaraan is gegeven in de Overeenkomst;

“CLIENT”:

Heeft de betekenis die daaraan is gegeven in de Overeenkomst;

“Commissie”:

Heeft de betekenis die daaraan is gegeven in de specifieke voorwaarden van de Overeenkomst;

“Debiteur”:

Degene op wie CLIENT Vorderingen heeft verkregen c.q. zal verkrijgen uit hoofde van enige rechtsverhouding, hetzij contractueel (door verkoop en levering van zaken, van het verrichten van diensten dan wel andersoortige overeenkomsten) of niet-contractueel;

“Financieringsdocumenten”:

De Overeenkomst, de daarop toepasselijke Algemene Voorwaarden Gedekt Ondernemerskrediet, ieder zekerheidsdocument (waaronder de Verzamelpandakte) alsmede ieder andere overeenkomst die samenhangt met de Lening of de zekerheidsrechten die CLIENT of een derde heeft verstrekt voor de Lening;

“Lening”:

De krachtens de Overeenkomst te verstrekken lening of het uitstaande bedrag daarvan;

“Loan-To-Value”:

De ratio die is overeengekomen in de Overeenkomst;

“Overeenkomst”:

De kredietovereenkomst(en) tussen CLIENT en CAPILEX bestaande uit een algemeen deel en specifieke voorwaarden, inclusief alle daaraan gehechte bijlagen;

“Roerende Zaken”:

Alle huidige en toekomstige roerende zaken, inclusief voorraden, inventaris en voertuigen in eigendom (hetzij volledig of voorwaardelijk) van CLIENT en inclusief afhankelijke rechten en nevenrechten en alle andere daaraan verbonden rechten;

“Verzamelpandakte”:

De door CAPILEX namens CLIENT ondertekende akte waarin door CLIENT Vorderingen en Roerende Zaken aan CAPILEX worden verpand;

“Vorderingen”:

Alle huidige en toekomstige vorderingen van CLIENT op een Debiteur, inclusief afhankelijke rechten en nevenrechten en alle andere daaraan verbonden rechten.

2. AFLOSSING LENING

Artikel 1 – Vrijwillig vervroegde aflossing

 • CLIENT is gerechtigd per kalenderjaar 10% van de oorspronkelijke hoofdsom van de Lening vervroegd af te lossen zonder dat CLIENT daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Indien CLIENT in enig kalenderjaar geen gebruik heeft gemaakt van deze boetevrije aflossingsmogelijkheid, dan mag deze niet worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar.

1.2        Als CLIENT in enig kalenderjaar een bedrag aflost dat hoger is dan 10% van de oorspronkelijke hoofdsom van de Lening, dan moet CLIENT een vergoeding betalen over dat meerdere deel van de vervroegde aflossing. Het percentage van deze vergoeding staat genoemd in de Overeenkomst.

1.3        CLIENT dient CAPILEX tenminste drie maanden vooraf schriftelijk te informeren over het bedrag dat zij vervroegd wil aflossen. Het bedrag van de vervroegde aflossing dient minimaal EUR 1.000 te zijn.

Artikel 2 – Verplicht vervroegde aflossing

2.1        Op verzoek van CAPILEX dient CLIENT de Lening gedeeltelijk af te lossen als CAPILEX dat nodig acht in verband met verslechtering van de financiële situatie van CLIENT, het niet behalen van de Loan-To-Value of waardedaling van de goederen waarop zekerheidsrechten zijn gevestigd ten gunste van CAPILEX. CAPILEX kan in dat geval bijvoorbeeld het in de Overeenkomst genoemde termijnbedrag verhogen.

2.2        Als CLIENT de Lening gedeeltelijk vervroegd moet aflossen op verzoek van CAPILEX dan is CLIENT daarvoor geen vergoeding verschuldigd voor zover de vervroegde aflossing voldoet aan de voorwaarden genoemd in B. 1.1. Indien dit niet het geval is, dan moet CLIENT over het meerdere deel van de vervroegde aflossing een vergoeding betalen, zoals beschreven in B. 1.2.

2.3        CAPILEX heeft de rechten genoemd in B. 2.1 in aanvulling op haar recht om de Overeenkomst te beëindigen zoals geregeld in D. 2.1.

Artikel 3 – Vervroegde aflossing algemeen

3.1        Bedragen die CLIENT vervroegd aflost komen steeds in mindering op de verplichte aflossingen aan het einde van de looptijd van de Lening.

3. VERPANDING; VOLMACHTEN; VERSTREKKEN AANVULLENDE ZEKERHEDEN

Artikel 1 – Verplichting tot verpanding van Vorderingen en Roerende Zaken

1.1        CLIENT verplicht zich hierbij jegens CAPILEX op de door CAPILEX gestelde voorwaarden Vorderingen en Roerende Zaken te verpanden aan CAPILEX.

1.2        Iedere verpanding ten gunste van CAPILEX strekt tot zekerheid voor de voldoening van al hetgeen CLIENT aan CAPILEX, direct of indirect, uit hoofde van de Financieringsdocumenten, uit hoofde van door derden aan CAPILEX verpande en/of in eigendom overgedragen vorderingen van derden op CLIENT, dan wel uit welken anderen hoofde dan ook, verschuldigd is en/of te eniger tijd verschuldigd zal worden.

1.3        De verpanding van de Vorderingen en Roerende Zaken zal geschieden bij de Overeenkomst dan wel door middel van een Verzamelpandakte.

Artikel 2 – Verzamelpandakte

2.1        De noodzakelijke handelingen voor het vestigen van het pandrecht van CAPILEX op de Vorderingen en Roerende Zaken van CLIENT worden door CAPILEX namens CLIENT verricht. Hieronder zijn onder andere maar niet uitsluitend begrepen het registreren van de Overeenkomst, welke in dat geval dienst doet als de stampandakte, en het namens CLIENT opstellen en ondertekenen van een Verzamelpandakte en het registreren daarvan.

2.2        CAPILEX is te allen tijde gerechtigd een Verzamelpandakte op te maken en te ondertekenen namens CLIENT en ter registratie aan te bieden bij de Belastingdienst in Rotterdam dan wel de Verzamelpandakte notarieel te laten verlijden, zulks ter vrije en uitsluitende keuze van CAPILEX.

2.3        CLIENT verplicht zich nu reeds voor alsdan op eerste verzoek van CAPILEX:

 1. alle voor de verlijding van voornoemde notariële akte benodigde volmachten aan CAPILEX dan wel een door CAPILEX aan te wijzen derde te verlenen;
 2. zelf een aanvullende pandakte op te maken voor verpanding van Vorderingen en Roerende zaken aan CAPILEX.

Artikel 3 – Volmachten aan CAPILEX

3.1        CLIENT verleent hierbij aan CAPILEX een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht met het recht van substitutie om, zo vaak als CAPILEX dat nodig acht:

 1. alle huidige en toekomstige Vorderingen en Roerende Zaken van CLIENT, indien nodig bij voorbaat, aan CAPILEX te verpanden (op welke wijze dan ook) en daartoe alle benodigde handelingen namens CLIENT te verrichten;
 2. alle handelingen te verrichten met het oog op een onbelemmerde en volledige uitoefening van de zekerheidsrechten, daaronder mede begrepen alle handelingen strekkende tot nakoming van enige verbintenis van CLIENT uit hoofde van de Financieringsdocumenten en het uitoefenen van enig recht van CLIENT op of in verband met de goederen waarop een zekerheidsrecht is gevestigd.

3.2        Bij het optreden namens CLIENT op grond van de volmacht mag CAPILEX als wederpartij van CLIENT optreden, zelfs in het geval van een tegenstrijdig belang.

Artikel 4 – Mededeling van verpanding aan Debiteur

4.1        CAPILEX is te allen tijde bevoegd – voor zover noodzakelijk – mede namens CLIENT, welke hierbij aan CAPILEX daartoe een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht verleent – op de wijze welke CAPILEX wenselijk acht, daaronder begrepen de betekening door middel van een deurwaardersexploot, van de verpanding van Vorderingen mededeling te doen aan Debiteur en zichzelf ten opzichte van Debiteur aan te wijzen als uitsluitende instantie waaraan Debiteur het door hem verschuldigde bevrijdend kan voldoen.

4.2        Na mededeling van de verpanding aan Debiteur is CAPILEX met uitsluiting van CLIENT, welke CAPILEX daartoe – voor zover noodzakelijk – hierbij een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht verleent, gerechtigd:

 1. in en buiten rechte nakoming van de verplichtingen van Debiteur uit hoofde van de aan CAPILEX verpande Vorderingen te eisen, deze Vorderingen door opzegging opeisbaar te maken, voor zover deze Vorderingen niet opeisbaar zijn en door opzegging opeisbaar gemaakt kunnen worden, evenals ter zake alle noodzakelijke (rechts)maatregelen te nemen;
 2. in en buiten rechte met Debiteur akkoorden aan te gaan, aan Debiteur gedeeltelijke of gehele kwijting ter zake van de aan CAPILEX verpande Vorderingen te verlenen, zulks ter uitsluitende beoordeling van CAPILEX; en
 3. alle betalingen door Debiteur, samenhangende met of voortvloeiende uit de aan CAPILEX verpande Vorderingen, in ontvangst te nemen en zich op de opbrengst van de Vorderingen te verhalen tot zekerheid van al hetgeen CAPILEX, uit welken hoofde dan ook, opeisbaar van CLIENT te vorderen heeft.

4.3        Indien Debiteur tekortschiet in de nakoming van de Vordering is CAPILEX bevoegd alle bij de Vordering behorende nevenrechten – zoals rechten van pand en rechten uit hoofde van borgtocht, voorrechten en de bevoegdheid om ter zake van de Vordering en de nevenrechten bestaande executoriale titels ten uitvoer te leggen – uit te oefenen. CLIENT is verplicht op eerste verzoek van CAPILEX alle in dat verband benodigde akten en bewijsstukken onverwijld ter hand te stellen.

4.4        CLIENT doet hierbij bij voorbaat afstand van enig recht dat CLIENT mocht hebben om machtiging van de competente rechtbank te verzoeken voor de inning van zijn Vorderingen zoals bedoeld in artikel 246 lid 4 Boek 3 BW.

Artikel 5 – Overige bepalingen over (verpanding van) Vorderingen; herverpanding

5.1        CAPILEX is te allen tijde gerechtigd elke aan haar verpande Vordering te herverpanden. CLIENT verbindt zich nu reeds voor alsdan te allen tijde zijn medewerking te verlenen aan deze herverpanding en de herverpanding schriftelijk en onvoorwaardelijk te zullen erkennen.

5.2        CLIENT is verplicht alle voor de aan CAPILEX verpande (te verpanden) Vorderingen uitgeschreven (uit te schrijven) en/of uitgegeven (uit te geven) kwitanties, wissels, cheques of ander papier aan order dan wel aan toonder, op eerste verzoek van CAPILEX aan CAPILEX te doen toekomen. Indien CLIENT op de wissel en/of cheque staat vermeld als degene aan wie betaling moet worden gedaan, is CLIENT verplicht op eerste verzoek van CAPILEX de wissel dan wel cheque aan de order van CAPILEX te stellen dan wel aan CAPILEX te endosseren.

Artikel 6 – Overige bepalingen over (verpanding van) Roerende Zaken

6.1        CLIENT is verplicht bij de verkoop en levering van Roerende Zaken zich het eigendom voor te behouden totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen, daaronder begrepen kosten, rente en/of schadevergoeding, heeft voldaan uit hoofde van de ter zake bedoelde Roerende Zaken dan wel ter zake van andere leveranties van Roerende Zaken en/of verrichting van diensten met CLIENT gesloten overeenkomst(en).

6.2        CLIENT is verplicht voor Roerende Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, de koopprijs voor die Roerende Zaken op tijd te betalen.

6.3        Indien CLIENT zijn verplichtingen tegenover CAPILEX heeft geschonden, of als CAPILEX goede redenen heeft om aan te nemen dat een dergelijke overtreding zich kan voordoen, is CAPILEX gerechtigd om iedere locatie te betreden waar zich Roerende Zaken bevinden en om te vereisen dat de Roerende Zaken in zijn macht of in de macht van een door hem daartoe aangewezen derde worden gebracht.

6.4        CLIENT is verplicht de Roerende Zaken goed te onderhouden en te zorgen dat deze van dezelfde kwaliteit en hoeveelheid blijven. CLIENT zal daartoe op tijd werkzaamheden (laten) uitvoeren of overige maatregelen nemen. Als CLIENT deze verplichting niet nakomt is CAPILEX gerechtigd om zelf werkzaamheden te laten uitvoeren of maatregelen te treffen. De kosten daarvoor zijn voor rekening van CLIENT.

6.5        CLIENT is verplicht de Roerende Zaken verzekerd te hebben bij een betrouwbare verzekeringsmaatschappij tegen risico’s die voor de betreffende Roerende Zaak gebruikelijk zijn. Op verzoek van CAPILEX dient CLIENT aan CAPILEX de polissen van verzekeringen en bewijs van betaling van de premie te verstrekken. Als CAPILEX van mening is dat CLIENT de Roerende Zaken niet goed heeft verzekerd of de premies niet op tijd betaalt, dan is CAPILEX gerechtigd zelf verzekeringen af te sluiten of de premies betalen. De kosten daarvoor zijn voor rekening van CLIENT.

6.6        Op verzoek van CAPILEX is CLIENT verplicht een (stil) pandrecht om te zetten in een vuistpandrecht. CLIENT dient de Roerende Zaken dan aan CAPILEX te geven, of aan een door CAPILEX aangewezen derde, en naar een door CAPILEX genoemde plaats te brengen. CAPILEX mag ook verzoeken om verhuur van de bodem waarop de Roerende Zaken zich bevinden. Als de Roerende Zaak bestaat uit demonteerbare opstallen mag CAPILEX de Roerende Zaak (laten) afbreken. De kosten voor deze handelingen zijn voor rekening van CLIENT.

6.7        Indien op Roerende Zaken nog niet uitgeputte intellectuele eigendomsrechten van een derde rusten, is CLIENT op verzoek van CAPILEX verplicht met die derde afspraken te maken over de pandrechten van CAPILEX op die Roerende Zaken en de uitoefening van die pandrechten door CAPILEX. Een dergelijke afspraak kan bijvoorbeeld inhouden dat die derde zich niet zal verzetten tegen uitoefening van het pandrecht door CAPILEX, zoals (executoriale) verkoop van die Roerende Zaken.

6.8        Indien CLIENT met betrekking tot Roerende Zaken een intellectueel eigendomsrecht heeft of een licentie of ander recht tot gebruik daarvan, geeft CLIENT door ondertekening van de Overeenkomst aan CAPILEX een (onherroepelijke en niet-exclusieve) licentie of sub-licentie ten behoeve van de executoriale verkoop van Roerende Zaken en het uitvoeren van handelingen in verband daarmee. CAPILEX is niet verantwoordelijk voor royalties of andere kosten voor de licentie of sub-licentie. Als CLIENT geen sub-licentie mag geven aan CAPILEX dan zullen CLIENT en CAPILEX in overleg treden om tot andere afspraken te komen hierover.

Artikel 7 – Algemene overige bepalingen over verpanding, Vorderingen en Roerende Zaken

7.1        CLIENT zal de Vorderingen of Roerende Zaken niet aan enige derde vervreemden en/of ten gunste van enige derde bezwaren met enig beperkt recht, daaronder begrepen een pandrecht, noch zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CAPILEX enige overeenkomst met derden aangaan, waarbij CLIENT zich tot voornoemde rechtshandelingen verplicht. In afwijking van het voorgaande mag CLIENT de Roerende Zaken verkopen in de normale bedrijfsuitoefening. CAPILEX kan deze bevoegdheid altijd intrekken.

7.2        CLIENT is verplicht, ingeval van beslaglegging ten laste van CLIENT of ingeval enige derde die beweert aanspraak te hebben op een goed dat verpand is aan CAPILEX, CAPILEX hiervan onverwijld in kennis te stellen en op kosten van CLIENT alle maatregelen te nemen, die tot behoud van het pandrecht van CAPILEX noodzakelijk (kunnen) zijn. CAPILEX kan desgewenst ook zelf genoemde maatregelen nemen of doen nemen en de daarmee samenhangende kosten aan CLIENT in rekening brengen.

7.3        Indien er sprake is van een wettelijk verzuim als bedoeld in artikel 248 Boek 3 BW ten aanzien van enige door de verpanding van Vorderingen of Roerende Zaken verzekerde verplichting jegens CAPILEX, is CAPILEX gerechtigd over te gaan tot uitwinning van de pandrechten op de Vorderingen en/of Roerende Zaken. CAPILEX is niet verplicht om mededeling te doen van de verkoop of van hoe, waar of wanneer die zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden, zoals voorzien in artikel 249 lid 1 en 252 Boek 3 BW.

7.4        CLIENT doet afstand van zijn recht om een verzoek in te dienen bij de rechtbank onder artikel 251 lid 1 Boek 3 BW om de verpande goederen te verkopen op een wijze afwijkend van de wijze voorzien in artikel 250 Boek 3 BW.

7.5        CAPILEX is niet verplicht om een zekerheidsrecht (anders dan dat van CLIENT) dat is gevestigd onder of in verband met de Overeenkomst uit te oefenen voorafgaand aan het uitwinnen van de pandrechten gevestigd door CLIENT.

7.6        CLIENT doet hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van enig recht dat hij mocht hebben of verkrijgen onder de artikelen 233 en 234 Boek 3 BW en 139 en 154 Boek 6 BW.

7.7        CAPILEX is bevoegd enig pandrecht door middel van een schriftelijke mededeling aan CLIENT geheel of gedeeltelijk op te zeggen zoals voorzien in artikel 81 lid 2 sub (d) Boek 3 BW.

Artikel 8 – Aanvullende zekerheden

8.1        CLIENT verplicht zich op eerste verzoek van CAPILEX in de door CAPILEX gewenste vorm en omvang zekerheid voor de nakoming door CLIENT van zijn verplichtingen jegens CAPILEX, uit hoofde van de Financieringsdocumenten dan wel uit welken hoofde dan ook, te stellen of gestelde zekerheden aan te vullen.

4. LOOPTIJD; BEËINDIGING VAN OVEREENKOMST

Artikel 1 – Duur van de overeenkomst

1.1        De ingangsdatum en de duur van de Overeenkomst en de looptijd van de Lening zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

Artikel 2 – (Onmiddellijke) beëindiging van de Overeenkomst

2.1        CAPILEX is te allen tijde gerechtigd, onverminderd de overige haar krachtens de Overeenkomst en de wet toekomende rechten, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens CLIENT, de Overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen, al dan niet met onmiddellijke ingang, indien er sprake is van een of meer van de volgende omstandigheden:

 1. CLIENT is niet in staat te voldoen aan zijn opeisbare (betalings)verplichtingen jegens CAPILEX of wordt insolvent, biedt aan zijn schuldeisers een onderhands akkoord aan of roept een vergadering van zijn schuldeisers bijeen, is onderwerp van een wettelijke procedure voor de herstructurering van haar schulden (akkoordprocedure) of is deze begonnen of neemt of laat tijdens een vergadering van aandeelhouders het besluit nemen om zijn onderneming te ontbinden of te liquideren;
 2. CLIENT komt haar verplichtingen onder de Financieringsdocumenten jegens CAPILEX niet, niet tijdig of niet volledig na of handelt in strijd met een afspraak met CAPILEX;
 3. ten behoeve van CLIENT wordt een curator of bewindvoerder of een persoon met een soortgelijke functie benoemd, indien bij enige rechtbank – al dan niet door CLIENT zelf – een verzoekschrift strekkende tot faillietverklaring van CLIENT of tot (voorlopige) verlening van een surseance van betaling wordt ingediend;
 4. CLIENT staakt zijn bedrijfsvoering geheel of ten dele;
 5. er wordt beslag op enig vermogensbestanddeel van CLIENT gelegd ter zake van (naar de mening van CAPILEX) substantiële schulden van CLIENT;
 6. CAPILEX verneemt anderszins – al dan niet via derden – dat CLIENT toerekenbaar tekort gaat schieten en CAPILEX hierdoor schade zou kunnen gaan lijden.

2.2        CLIENT zal CAPILEX onmiddellijk informeren indien een onder D. 2.1 genoemde omstandigheid zich voordoet en/of zich dreigt voor te doen.

Artikel 3 – Einde looptijd van de Lening; gevolgen van verstrijken duur van de Overeenkomst; gevolgen beëindiging van de Overeenkomst

3.1        Aan het einde van de looptijd van de Lening zijn alle door CLIENT aan CAPILEX in verband met de Lening verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar en moet CLIENT deze bedragen aan CAPILEX terugbetalen.

3.2        Ingeval van het verstrijken van de duur van de Overeenkomst zijn alle door CLIENT aan CAPILEX verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar en moet CLIENT deze bedragen aan CAPILEX terugbetalen.

3.3        Ingeval van beëindiging van de Overeenkomst kan CAPILEX alle door CLIENT aan CAPILEX verschuldigde bedragen (al dan niet onmiddellijk) opeisbaar maken, in welk geval CLIENT deze bedragen aan CAPILEX moet terugbetalen.

Indien CAPILEX de verschuldigde bedragen opeist, is CLIENT verplicht de vergoeding voor vervroegde aflossing te betalen zoals geregeld in B. 2.2.

3.4        CAPILEX zal na beëindiging van de Overeenkomst of het verstrijken van de duur van de Overeenkomst tot afrekening met CLIENT overgaan. CLIENT zal aan deze afrekening alle door CAPILEX noodzakelijk geachte medewerking verlenen. Tijdens voornoemde afrekening door CAPILEX blijven alle bepalingen van de Overeenkomst onverminderd van kracht tot het moment waarop alle rechten en verplichtingen van CAPILEX en CLIENT onderling volledig zijn vereffend.

5. SLOTBEPALINGEN

Artikel 1 – Informatie- en medewerkingsverplichtingen

1.1        CLIENT verplicht zich jegens CAPILEX om onmiddellijk mededeling te doen van alle feiten en/of omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de zekerheden die aan CAPILEX zijn verstrekt, zodra CLIENT de beschikking over deze informatie heeft verkregen.

1.2        CLIENT is verplicht op eerste verzoek van CAPILEX aan CAPILEX alle beschikbare informatie, documenten, informatiedragers en bewijsmiddelen te verstrekken die door CAPILEX noodzakelijk mochten worden geacht ter uitoefening van haar rechten.

1.3        CLIENT is verplicht aan CAPILEX alle medewerking te verlenen respectievelijk ten behoeve van CAPILEX alle door CAPILEX noodzakelijk geachte (rechts)handelingen te verrichten teneinde CAPILEX in staat te stellen haar rechten uit te oefenen, daaronder begrepen de verplichting CAPILEX door boekenonderzoek van CLIENT in staat te stellen zich van het bestaan en omvang van de zekerheden op de hoogte te stellen.

1.4        CAPILEX is bevoegd al die informatie over CLIENT aan een eventuele borg te verstrekken die zij nodig oordeelt.

1.5        CLIENT is gehouden CAPILEX volledig te informeren over de aard en omvang van de activiteiten van de aan haar direct of indirect verbonden ondernemingen.

Artikel 2 – Taxatie en inspectie

2.1        CAPILEX mag zo vaak als zij dat nodig acht de goederen waarop zij een pandrecht of hypotheekrecht heeft, (laten) inspecteren of taxeren om de waarde daarvan te bepalen. CLIENT is gehouden daaraan mee te werken. De kosten voor inspectie of taxatie zijn voor rekening van CLIENT.

De in de Overeenkomst en/of hypotheekakte omschreven objecten zal CAPILEX periodiek (laten) taxeren om de waarde daarvan te bepalen zodat CAPILEX de Loan-To-Value kan berekenen.

Artikel 3 – Geen afstand van rechten

3.1        Van het op enigerlei wijze doen van afstand van het recht om de nakoming van verplichtingen van CLIENT jegens CAPILEX ingevolge de Financieringsdocumenten af te dwingen, zal eerst sprake zijn indien dit uitdrukkelijk in een door CAPILEX en CLIENT ondertekend schriftelijk document is aangegeven. Indien en voor zover CAPILEX gedurende de looptijd van de Overeenkomst de nakoming van enigerlei verplichting van CLIENT niet mocht hebben verlangd c.q. afgedwongen, betekent dat niet dat CAPILEX van deze nakoming afstand zou hebben gedaan of dat CLIENT daar (voor de toekomst) op enigerlei wijze rechten aan zou kunnen ontlenen.

Artikel 4 – Administratieve gegevens en jaarrekening

4.1        Op eerste verzoek van CAPILEX daartoe, is CAPILEX gerechtigd inzage te (doen) verkrijgen in de administratie van CLIENT en daaruit alle gegevens te putten welke CAPILEX noodzakelijk acht voor de uitoefening van haar rechten uit de Financieringsdocumenten.

4.2        Op eerste verzoek van CAPILEX zal CLIENT aan CAPILEX tussentijdse gegevens met betrekking tot de financiële positie van CLIENT aan CAPILEX beschikbaar stellen.

4.3        In het geval CAPILEX een verzoek strekkende tot informatie of inzage doet, is CLIENT verplicht daaraan binnen 14 dagen gevolg te geven.

4.4        CLIENT verleent hierbij nu reeds voor alsdan aan CAPILEX een onherroepelijke volmacht om van de accountant of ieder ander die voor CLIENT de financiële administratie voert, alle documenten en/of bescheiden alsmede alle inlichtingen op te vragen die CAPILEX voor de uitoefening van haar rechten uit de Financieringsdocumenten noodzakelijk mocht achten.

Artikel 5 – Administratie CAPILEX; betalingen

5.1        Het bestaan en het beloop van de betalingsverplichtingen van CLIENT uit hoofde van de Financieringsdocumenten zal zijn bewezen door een uittreksel uit de administratie van CAPILEX, behoudens tegenbewijs.

5.2        Bezwaren van CLIENT tegen door CAPILEX gehouden administratie dienen binnen drie weken na ontvangst van het betreffende uittreksel uit de administratie schriftelijk aan CAPILEX te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan het uittreksel geacht wordt door CLIENT te zijn geaccepteerd en goedgekeurd.

5.3        CAPILEX is gerechtigd te bepalen op welke wijze ontvangen bedragen afgeboekt worden op hetgeen CAPILEX opeisbaar van CLIENT te vorderen heeft.

Artikel 6 – (Verbod op) verrekening

6.1        CAPILEX is te allen tijde gerechtigd alle gelden, die CAPILEX uit welken hoofde dan ook (al dan niet opeisbaar) van CLIENT te vorderen heeft te verrekenen met alle gelden die CLIENT (al dan niet opeisbaar) van CAPILEX uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft.

Als een Financieringsdocument is aangegaan door meer dan één (rechts-)persoon of vennootschap als CLIENT, dan is CAPILEX gerechtigd een vordering die CAPILEX op een CLIENT heeft, te verrekenen met een vordering van een andere CLIENT op CAPILEX.

6.2        CLIENT is nimmer gerechtigd zich ten opzichte van CAPILEX ter zake van enige (betalings)verplichting, uit welken hoofde dan ook, op verrekening te beroepen met enige vordering van CLIENT, uit welken hoofde dan ook, op CAPILEX.

Artikel 7 – Rente, tarieven en kosten

7.1        Onder de in de Overeenkomst bedoelde rente, Commissie en eventuele kosten dienen te worden begrepen de in de specifieke voorwaarden van de Overeenkomst genoemde desbetreffende bedragen. De hoogte van een Commissie kan gedurende de looptijd van de Overeenkomst door CAPILEX eenzijdig worden gewijzigd. De hoogte van de kosten kan door CAPILEX eenzijdig worden gewijzigd indien deze naar het redelijk oordeel van CAPILEX niet langer marktconform zijn.

7.2        Alle kosten die verband houden met de opstelling van de Financieringsdocumenten en met de verstrekking van zekerheden aan CAPILEX, daaronder begrepen de kosten van registratie, notariële verlijding, juridische incassowerkzaamheden, betekening en (buiten)gerechtelijke invordering, komen voor rekening van CLIENT.

7.3        Indien CLIENT tekortschiet in de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen jegens CAPILEX uit hoofde van de Financieringsdocumenten, is CLIENT voorts aan CAPILEX verschuldigd alle voor de incassering van die bedragen door CAPILEX gemaakte en te maken buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van het in de Overeenkomst genoemde percentage van het openstaande bedrag, onverminderd het recht van CAPILEX om in dat geval volledige schadevergoeding van CLIENT te vorderen.

7.4        Indien CAPILEX de Overeenkomst beëindigt zoals geregeld in D. 2.1, is CLIENT aan CAPILEX een vergoeding verschuldigd voor bijzonder beheer bestaande uit (i) een verhoging van 1% van het in de specifieke voorwaarden van de Overeenkomst genoemde rentepercentage over de hoofdsom en (ii) een extra rente van 1% per maand over enig op het moment van beëindiging uitstaand bedrag dat CLIENT aan CAPILEX verschuldigd is.

7.5        Alle kosten, Commissies en de vergoeding voor bijzonder beheer dient CLIENT binnen drie werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van CAPILEX te voldoen.

Artikel 8 – Hoofdelijkheid

8.1        Indien de Overeenkomst is aangegaan door meer dan één (rechts-)persoon of vennootschap als CLIENT, dan is elk van deze (rechts)personen of vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk tegenover CAPILEX voor al hetgeen CAPILEX nu of in de toekomst uit hoofde van de Financieringsdocumenten, dan wel uit welke andere hoofde ook, te vorderen heeft of zal hebben.

8.2        Als CAPILEX afstand doet van een vordering op een CLIENT, blijven de andere (rechts-)personen of vennootschappen als CLIENT hoofdelijk aansprakelijk tegenover CAPILEX.

8.3        Als een CLIENT aan CAPILEX meer betaalt dan zijn aandeel in de schuld aan CAPILEX:

 1. vindt er geen subrogatie in de vordering van CAPILEX op de andere CLIENTEN plaats; en
 2. is zijn regresvordering op de andere CLIENTEN (bij voorbaat) achtergesteld bij alle vorderingen van CAPILEX op de andere CLIENTEN.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1        De aansprakelijkheid van CAPILEX jegens CLIENT voor schade is uitdrukkelijk beperkt tot het maximale bedrag dat door CLIENT aan vergoedingen (zijnde renten, Commissies en kosten) gedurende één kalenderjaar aan CAPILEX is betaald.

9.2        Ingeval van beëindiging van de Overeenkomst door CAPILEX, zal CAPILEX jegens CLIENT niet gehouden zijn tot voldoening van enige vergoeding of schadeloosstelling ter zake van winstderving, uitgaven, gedane investeringen of verplichtingen aangegaan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, noch tot vergoeding van door CLIENT geleden schade, daaronder begrepen (in)directe of gevolgschade, om welke reden dan ook.

9.3        CLIENT is aansprakelijk voor alle schade die CAPILEX lijdt in verband met de Financieringsdocumenten. CLIENT is verplicht CAPILEX te vrijwaren tegen vorderingen van derden.

Artikel 10- Mededelingen

10.1      Mededelingen kunnen uitsluitend worden gedaan aan het in de aanhef van de Overeenkomst genoemde adres op de wijze als in de Overeenkomst aangegeven. Indien niets is aangegeven bij een bepaalde mededeling, dan geldt de schriftelijke vorm per brief.

10.2      Als ontvangstmoment van een bericht van CLIENT aan CAPILEX heeft het moment te gelden waarop het bericht door CAPILEX wordt ontvangen. Als verzendmoment van een bericht aan CLIENT heeft het moment van verzending door CAPILEX te gelden als het moment van verzending door CAPILEX.

10.3      CAPILEX mag een mededeling in verband met de Lening aan één CLIENT doen. CAPILEX mag erop vertrouwen dat de mededelingen worden doorgegeven aan elke andere persoon als er meerdere personen CLIENT zijn.

Één CLIENT mag een mededeling in verband met de Lening aan CAPILEX doen. CAPILEX mag erop vertrouwen dat die persoon de mededeling voor en namens iedere CLIENT doet.

Artikel 11 – Geen ontbinding, vernietiging of opschorting

11.1      Voor zover rechtens toegestaan doet CLIENT hierbij afstand van enig recht dat hij op enig moment mocht hebben om:

 1. een Financieringsdocument in of buiten rechte te ontbinden of te vernietigen; en
 2. de nakoming van enige verbintenis uit hoofde van of in verband met een Financieringsdocument op te schorten.

Artikel 12 – Gehele overeenkomst, ondeelbaarheid en nietigheid

12.1      De Overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen zijn ondeelbaar en zij bevatten alle bepalingen en bedingen welke op de in de Overeenkomst nader omschreven transacties van toepassing zijn en treden in de plaats van alle andere overeenkomsten, welke hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, voor de datum van ondertekening van de Overeenkomst tussen CAPILEX en CLIENT mochten zijn gesloten.

12.2      Wijzigingen en/of aanvullingen van een Financieringsdocument kunnen slechts schriftelijk door CAPILEX en CLIENT worden overeengekomen.

12.3      Indien enige bepaling uit een Financieringsdocument naar het oordeel van een bevoegde rechter ongeldig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van dat Financieringsdocument volledig van kracht blijven en zodanig door CAPILEX en CLIENT dienen te worden opgevat dat deze zo goed mogelijk beantwoorden aan de bedoeling van CAPILEX en CLIENT.

Artikel 13 – Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1      CLIENT kan zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van of in verband met zijn rechtsverhouding onder een Financieringsdocument niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CAPILEX. Deze bepaling heeft naar de bedoeling van partijen te gelden als een bepaling met goederenrechtelijk effect in de zin van artikel 83 lid 2 Boek 3 BW.

13.2      CAPILEX kan zijn rechtsverhouding onder een Financieringsdocument geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde. CLIENT verleent hierbij, bij voorbaat, zijn medewerking aan een dergelijke overdracht van de rechtsverhouding.

13.3      CAPILEX is bevoegd om alle informatie met betrekking tot CLIENT en/of de goederen waarop zekerheidsrechten rusten ten gunste van CAPILEX te verstrekken aan de beoogde overnemende partij.

Artikel 14 – Aanvaarding volmachten door CAPILEX

14.1      CAPILEX aanvaardt door ondertekening van de Overeenkomst alle door CLIENT aan CAPILEX gegeven volmachten, welke volmachten worden geacht een onverbrekelijk deel van de Overeenkomst uit te maken.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1      Op deze algemene voorwaarden en ieder pandrecht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing (inclusief op (i) de verplichting van CLIENT om de pandrechten te vestigen, (ii) de forumkeuze als bedoeld in E. 15.2 en (iii) eventuele uit de ten uitvoerlegging van deze algemene voorwaarden voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen tussen CAPILEX en CLIENT).

15.2      De instantie om kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit of in verband met deze algemene voorwaarden en van een verzoek omtrent de uitwinning van de pandrechten, is de ter zake van het betreffende geschil of verzoek bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant. CAPILEX heeft onverminderd het recht om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen.

Artikel 16 – Elektronische ondertekening

16.1      Iedere handtekening (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (x) ieder symbool, proces of gegevens die gehecht zijn aan of verbonden zijn met andere gegevens en die door een persoon zijn gebruikt met de bedoeling om een document te ondertekenen en (y) elke fax, .pdf of andere digitale vastlegging van een handgeschreven handtekening) op een Financieringsdocument of iedere ander document waar in een Financieringsdocument naar wordt verwezen of die op grond van een Financieringsdocument met elektronische middelen tot stand komt, heeft dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening (met “natte inkt”).

16.2      Het voorgaande geldt ook voor elke wijziging, aanvulling of uitbreiding van een Financieringsdocument of ieder ander document waar in een Financieringsdocument naar wordt verwezen of die op grond van een Financieringsdocument tot stand komt.